Wednesday, 9 February 2011

Review of Hana Yori DangoPicture

Plot:
Poor student Makino Tsukushi is accepted into Eitoko Gakuen, a rich private school.

Main characters:
Inoe Mao, Makino Tsukushi
Matsumoto Jun, Domyoji Tsukasa
Oguri Shun, Hanazawa Rui
Matsomuda Shota, Nishikado Sojiro
Abe Tsuyoshi, Mimasaka Akira
Sato Megumi, Sanjo Sakurako
Nishihara Aki, Matsuoka Aiko
Seto Saki, Asaki Yuriko
Fukada Aki, Ayuhara Erika
Matsouka Emiko, Yamano Minako
David Ito, Nishida
Savada Mayumi, Todo Shuzuka

Aired:
21st October 2005 - 16th December 2005
5th January 2007 - 16th March 2007

Episodes:
9 + 11

Grade:
3 out of 5 Ks

No comments:

Post a Comment