Thursday, 27 January 2011

Review of Edison no Haha

Picture from

Plot:
This is a typical High School drama.

Main characters:
Ito Misaki, Ayukawa Noriko
Sakai Maki, Hanafusa Aoi
Tanihara Shosuke, Miura
Shimiuza Yuya, Hanafusa Kento
Sugita Kaoru, Mizuaki
Matsushita Yuki, Kagami
Tanka Yoji, Iwai Yuuzuo
Hosoda Yoshihiko, Kubo sensei
Ito Masayuki, Noguchi Shouhei
Kamimura Kyoko, Hanafusa Chie

Episodes:
10

Broadcasted:
11th January 2008 - 14th March 2008

Grade:
3 and 1/2 out of 5 Ks

No comments:

Post a Comment